Con nuôi liệu có được hưởng thừa kế theo quy định của pháp luật?