Bị cáo Phan Văn Anh Vũ – Vũ “nhôm” viết kín 9 mặt trang giấy kêu oan