Trích khấu hao tài sản khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp