Trùng số CMND khi đăng ký mã số thuế cá nhân xử lý như thế nào?