Chỉ dẫn địa lý là dấu hiệu được dùng để chỉ sản phẩm có nguồn gốc từ một khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hay quốc gia cụ thể nào đó.

Chỉ dẫn địa lý

Theo pháp luật về sở hữu trí tuệ thì chỉ dẫn địa lý là dấu hiệu được dùng để chỉ sản phẩm có nguồn [...]

Read more...