Góp vốn thành lập doanh nghiệp bằng vàng được không? Có phải thẩm định giá vàng khi thực hiện thủ tục góp vốn ?