Có được trả lương cho người lao động bằng ngoại tệ không ?