Suy giảm khả năng lao động mấy % thì được nghỉ hưu sớm?