Tham gia nhiều bảo hiểm y tế thì giải quyết thế nào?