Đăng ký kinh doanh đối với hộ kinh doanh như thế nào theo quy định?