Điều kiện để người khuyết tật có thể kết hôn theo quy định của pháp luật?