Kinh doanh dịch vụ bất động sản có những quyền và nghĩa vụ gì?