Người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự có được kết hôn không?