Chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện khi giải thể, phá sản doanh nghiệp