Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần có những quyền và nghĩa vụ gì?