Doanh nghiệp có thể sử dụng đồng thời hóa đơn giấy và hóa đơn điện tử không?