Hộ kinh doanh là gì? Những quy định pháp luật liên quan