Quy định pháp luật về tài sản góp vốn của doanh nghiệp