Chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân bị vô hiệu