Nhà đầu tư nước ngoài có được đầu tư tại Việt Nam bằng đồng ngoại tệ không?