Phân tích các điều kiện bảo hộ nhãn hiệu theo quy định pháp luật