Điều kiện, thủ tục và các trường hợp giảm vốn điều lệ của công ty cổ phần