Hướng dẫn xử lý hóa đơn điện tử đã lập nhưng bị sai sót