Những yếu tố liên quan đến nguyên tắc chia tài sản khi ly hôn