Tiền phạt vi phạm hợp đồng có được tính vào chi phí