Lập hóa đơn điện tử theo quy định pháp luật hiện hành