Tối huệ quốc là gì? Biện pháp tự vệ và nghĩa vụ đối xử tối huệ quốc