Văn bằng bảo hộ là gì? Những quy định pháp luật liên quan