Kho bạc nhà nước là gì? Những quy định pháp luật liên quan