Cha mẹ ngăn cấm con cái kết hôn có vi phạm pháp luật?