Vấn đề tách doanh nghiệp của các loại hình công ty