Các trường hợp phải hủy đấu thầu theo quy định của pháp luật hiện hành