Điều kiện nhận cha mẹ con theo quy định của pháp luật