Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân sản xuất thực phẩm