Xác định tình trạng cư trú của người được cử đi đào tạo